Medezeggenschapsraad

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten bespreken het beleid van het bestuur en geven daarop advies en/of instemming. Ook volgen zij het beleid van de school inzake onderwijs en ontwikkeling daarvan. 

Inzake de rechten en plichten van de M.R. volgen wij het reglement zoals dat is opgesteld door de N.P.C.S.. Dit is uiteraard ook op school ter inzage.

Samenstelling MR:

Oudergeleding:
Frederike Nederlof (voorzitter)
Rianne Groot Wassink
Jeroen Weijers
Sigmar Vosjan

Personeelsgeleding:
Maaike Gemmink
Joyce Wynia
Judy Westerveld
Carin StavastWat is de MR: de naam zegt het al, medezeggenschap en daarmee de mogelijkheid om namens alle ouders mee te praten over het schoolbeleid, maar ook om als klankbord te fungeren richting de Directie.

Verankering/wettelijke basis: het werk van de MR ligt vast in de WMS (Wet Medezeggenschap op scholen) en vormt daarmee een officieel orgaan binnen een school.

De MR heeft 3 bevoegdheden:
1. Algemeen: informerend/ zeg maar het recht om op de hoogte te worden gehouden over bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen of het schoolplan
2. Advies; bijvoorbeeld over toelatingsbeleid voor kinderen
3. Instemming: bijvoorbeeld veiligheid-, gezondheids- en welzijnsbeleid

Wie zitten er in de MR: In de MR hebben vier ouders zitting en vier leerkrachten. De Directie (Jan van der Horst) is afhankelijk van de agenda aanwezig bij de vergaderingen, dit om mogelijke vragen of toelichting te geven op de ingebrachte onderwerpen.

Frequentie: ongeveer 7 keer per jaar vergaderen we van 19.30-21.30 uur. Verder is er ca. 2 x per jaar een informatie-avond/thema-avond vanuit de GMR.

De GMR is de overkoepelende MR van de Stichting Accentscholengroep, waaronder 19 scholen vallen. De Bosmark valt ook onder deze stichting. De GMR bestaat uit een afvaardiging van alle scholen en hierin zitten 6 ouders en 6 leerkrachten. De Directie voor deze MR is de voorzitter van het college van bestuur van de Accentscholengroep. De GMR behandelt op Accentnivo onderwerpen die alle scholen aan gaat en de MR’en van de scholen hebben hun eigen MR vergadering hierop afgestemd, zodat input (of vragen) op tijd bekend is.

Agendapunten: uiteraard is de afgelopen periode de bouw en de fusie van de Bosmark actueel geweest en alle daarmee samenhangende onderwerpen zoals huisvesting, formatie, groepsindeling en de schoolgids.

Nog even voor de duidelijkheid: de MR is voor alle schoolzaken die iedereen aan gaat, maar is niet voor individuele kwesties van een enkele leerling, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
Vragen? Hoeft nu niet, het mag ook per mail: mr@bosmark.nl

Ook staat er meer info in de folder:
Ik in de MR?! Vaders en moeders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar.

Onze communicatie gaat via de nieuwsbrieven en meerdere gegevens over de MR komen op de website.

Werkplan IKC raad