Medezeggenschapsraad

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten bespreken het beleid van het bestuur. Daarnaast volgen zij het beleid van de school inzake onderwijs en ontwikkeling daarvan, en geven daarop advies en/of instemming

Samenstelling MR:

Oudergeleding:
Lenneke Schoppers (voorzitter)
Michiel Sins
Irene Zwiers
Hans Lammers

Personeelsgeleding:
Marianne Nijenhuis
Joyce Wynia
Jenske Wildenbeest
Carin Stavast


Wat is de MR: de naam zegt het al, medezeggenschap en daarmee de mogelijkheid om namens alle ouders mee te praten over het schoolbeleid, maar ook om als klankbord te fungeren richting de directie.

Verankering/wettelijke basis: het werk van de MR ligt vast in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) en vormt daarmee een officieel orgaan binnen een school.

De MR heeft 3 bevoegdheden:
1. Algemeen: informerend, zeg maar het recht om op de hoogte te worden gehouden over bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen of het schoolplan
2. Advies: bijvoorbeeld over toelatingsbeleid voor kinderen
3. Instemming: bijvoorbeeld veiligheid-, gezondheids- en welzijnsbeleid

Wie zitten er in de MR: in de MR hebben vier ouders zitting en vier leerkrachten. De directie (Chantal ten Dam) is afhankelijk van de agenda aanwezig bij de vergaderingen, dit om mogelijke vragen of toelichting te geven op de ingebrachte onderwerpen.

Frequentie: ongeveer 7 keer per jaar vergaderen we van 19.30-20.30 uur. 

De GMR is de overkoepelende MR van de Stichting Accentscholengroep, waaronder 19 scholen vallen. De Bosmark valt ook onder deze stichting. De GMR bestaat uit een afvaardiging van alle scholen en hierin zitten 6 ouders en 6 leerkrachten. De directie voor deze GMR is de voorzitter van het college van bestuur van de Accentscholengroep. De GMR behandelt op Accentniveau onderwerpen die alle scholen aan gaat en de MR’en van de scholen hebben hun eigen MR vergadering hierop afgestemd, zodat input (of vragen) op tijd bekend is.

Nog even voor de duidelijkheid: de MR is voor alle schoolzaken die iedereen aan gaat, maar is niet voor individuele kwesties van een enkele leerling, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
Vragen? Mail: mr@bosmark.nl

Onze communicatie gaat via de nieuwsbrieven en meerdere gegevens over de MR komen op de website.

Werkplan IKC raad